MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
RD2022M2018 Nguyễn Thiên Phú 03 Nam 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M2202217 Trương Huỳnh Ngọc Ân 03 Nữ 3,7 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2022M2016 Tống Hoàng Giáp 03 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2022M2015 Nguyễn Minh Triết 3 Nam 4,5 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2022M2014 Nguyễn Võ Tâm Anh 03 Nữ 4,8 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2022M2012 Hà Phúc Thịnh 03 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2022M2011 Trần Gia Hưng 03 Nam 4,5 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2022M2010 Lê Nguyễn Ngọc Duyên 03 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2022M2009 Lê Nguyễn Vy Anh 03 Nữ 4,7 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2022M2008 Lê Thanh Ngọc 03 Nữ 5,0 5,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước