MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
RD2022M2030 Vương Ngọc An Nhiên 03 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2022M2029 Nguyễn Tuyết Anh 03 Nữ 4,3 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2022M2028 Tăng Minh Khôi 03 Nam 3,5 3,8 4,5 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
RD2022M2027 Trần Ngọc Thiên Kim 03 Nữ 4,3 4,0 4,7 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
RD2022M2026 Nguyễn Dương Phúc Thịnh 03 Nam 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2022M2024 Nguyễn Ngọc Trinh 03 Nữ 4,5 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2022M2023 Nguyễn Hải Đăng 03 Nam 4,5 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2022M2022 Vũ Trần Bảo Ngọc 03 Nữ 4,7 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2022M2021 Ô Ngọc Thiên Kim 03 Nữ 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2022M2020 Nguyễn Anh Đạt 03 Nam 4,2 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước