MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
M123-27 Nguyễn Như Ý 03 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M123-26 Tô Hoàng Như Ý 03 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M123-25 Nguyễn Ngọc Lan Vy 03 Nữ 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M123-24 Nguyễn Ngọc Bảo Vy 03 Nữ 3,2 3,4 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
M123-23 Trần Lê Bảo Trâm 03 Nữ 3,7 3,8 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
M123-22 Nguyễn Cao Trường Thịnh 03 Nam 3,3 3,6 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
M123-21 Nguyễn Đức Tâm 03 Nam 2,3 2,2 3,0 3,2 4,0 4,0 Xem chi tiết
M123-20 Nguyễn Bảo Ngọc 03 Nữ 4,0 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M123-19 Đặng Ngọc Gia Nghi 03 Nữ 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M123-18 Trần Minh Lý 03 Nam 3,3 3,4 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
M123-17 Nguyễn Hoàng Thiên Lộc 03 Nam 2,8 2,8 3,2 3,4 4,0 4,0 Xem chi tiết
M123-16 Nguyễn Hoàng Long 03 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M123-15 Phạm Ngọc Thiên Kim 03 Nữ 4,0 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M123-14 Lê Ngọc Minh Khuê 03 Nữ 4,3 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M123-13 Nguyễn Hoàng Minh Khôi 03 Nam 3,5 3,6 4,3 4,2 Chưa quan sát Xem chi tiết
M123-12 Phan Nguyễn Minh Khánh 03 Nam 3,0 3,2 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
M123-11 Võ Minh Khang 03 Nam 3,2 3,4 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
M123-10 Nguyễn Đặng Duy Khang 03 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M123-09 Nguyễn Huy Hoàng 03 Nam 4,0 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M123-08 Phạm Gia Hân 03 Nữ 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M123-07 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 03 Nữ 4,3 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M123-06 Ngô Phước Hào 03 Nam 3,3 3,2 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
M123-05 Trần Thiên Đăng 03 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M123-04 Trần Hoàng Gia Bảo 03 Nam 3,5 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M123-03 Lê Xuân Quỳnh Anh 03 Nữ 3,7 3,6 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
M123-02 Lâm Nguyễn Quang Anh 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M123-01 Nguyễn Ngọc Kim Anh 03 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M101 Bùi Tấn Dũng 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M129 Võ Ngọc Như Ý 4 Nữ 4,2 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M128 Trần Phan Phụng Tường 4 Nữ 3,7 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M127 Võ Minh Triết 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M126 Nguyễn Huỳnh Trang 4 Nữ 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M125 Võ Hoàng Thương 4 Nam 3,2 3,2 4,0 4,2 Chưa quan sát Xem chi tiết
M124 Nguyễn Phúc Thịnh 4 Nam 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M123 Phạm Nguyễn Minh Quân 4 Nam 3,2 3,4 3,7 3,8 4,0 4,0 Xem chi tiết
M122 Nguyễn Thiên Phúc 4 Nam 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M121 Ngô Gia Phát 4 Nam 4,0 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M120 Trần Hoài An Nhiên 4 Nữ 3,7 3,8 4,2 4,2 Chưa quan sát Xem chi tiết
M119 Trần Thành Nhân 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M118 Đoàn Thanh Ngọc 4 Nữ 3,5 3,6 4,2 4,2 Chưa quan sát Xem chi tiết
M117 Nguyễn Ngọc Thiên Ngân 4 Nữ 3,2 3,2 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
M116 Lê Ngọc Thảo Mi 4 Nữ 3,3 3,4 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
M115 Trần Hồng Nhật Lâm 4 Nam 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M114 Bùi Ngọc Lan 4 Nữ 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M113 Đặng Thiên Kim 4 Nữ 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M112 Lê Ngọc An Khánh 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M111 Nguyễn Minh Khang 4 Nam 3,3 3,6 4,0 4,2 Chưa quan sát Xem chi tiết
M110 Nguyễn Phan Ngọc Gia Hân 4 Nữ 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M109 Phạm Gia Hào 4 Nam 3,2 3,4 3,5 3,8 4,3 4,2 Xem chi tiết
M108 Huỳnh Gia Bảo 4 Nam 1,5 2,0 2,3 2,4 3,0 3,0 Xem chi tiết
M107 Nguyễn Hoàng Thiên Ân 4 Nam 2,5 2,4 3,0 3,2 4,0 4,0 Xem chi tiết
M106 Nguyễn Quốc Anh 4 Nam 1,7 2,2 2,7 2,8 3,3 3,6 Xem chi tiết
M105 Nguyễn Quỳnh Anh 4 Nữ 3,3 3,8 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
M104 Nguyễn Trúc Lam 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M103 Nguyễn Quỳnh Lam 03 Nữ 3,2 3,0 4,5 4,2 Chưa quan sát Xem chi tiết
M102 Đặng Thiên Phú 03 Nam 1,7 1,6 2,7 3,2 4,2 3,8 Xem chi tiết
M123 Lê Gia Khôi 04 Nam 3,5 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M122 Trần Ngọc Cát Tường 04 Nữ 3,2 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M121 Đặng Thanh Phượng 04 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M120 Lê Mai Ngọc Trâm 04 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M119 Nguyễn Võ Đức Thịnh 04 Nam 3,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M118 Nguyễn Hoàng Hồng Phát 04 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M117 Phan Trần Nhật Hạ 04 Nữ 3,2 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M116 Nguyễn Anh Khôi 04 Nam 3,5 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M115 Phạm Minh Quân 04 Nam 3,2 3,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M114 Nguyễn Lê Như Ngọc 04 Nữ 3,2 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M113 Chung Khả Hân 04 Nữ 3,2 3,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M112 Nguyễn Hoài Nhật Anh 04 Nữ 3,2 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M111 Phạm Hà Hải Anh 04 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M110 Huỳnh Đăng Khôi 04 Nam 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M109 Lê Nguyên Dũng 04 Nam 3,3 3,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M108 Đoàn Tấn Lộc 04 Nam 3,7 3,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M107 Nguyễn Phúc Thiên 04 Nam 3,5 3,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M106 Lê Phan Bảo An 04 Nữ 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M105 Lê Ngọc Ngân Huỳnh 04 Nữ 3,3 3,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M104 Nguyễn Công Danh 04 Nam 3,2 3,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M103 Lê Ngọc Trúc Như 04 Nữ 4,3 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M102 Võ Quốc An 4 Nam 3,5 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M101 Phan Ngọc An Nhiên 04 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước