MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
L330 Nguyễn Trần Khánh Hân 5 Nữ 4,0 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L329 Nguyễn Quang Bảo Duy 5 Nam 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L328 Nguyễn Trần Nhân Hậu 5 Nam 2,8 3,4 3,8 4,6 4,5 4,8 Xem chi tiết
L327 Nguyễn Trương Bảo Yến 5 Nữ 3,8 4,6 5,0 4,8 Chưa quan sát Xem chi tiết
L326 Đặng Thị Ngọc Vy 5 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L325 Nguyễn Đặng Khải Vy 5 Nữ 4,7 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L324 Nguyễn Quỳnh Anh Tuấn 5 Nam 4,5 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L323 Chế Thị Hoa Tiên 5 Nữ 4,3 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L322 Phan Nguyễn Minh Thư 5 Nữ 3,8 4,6 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L321 Phan nguyễn Minh Quân 5 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L320 Bùi Nguyễn Mai Phương 5 Nữ 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L319 Trương Hồng Phúc 5 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L316 Phạm Hoàng Gia Phát 5 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L317 Nguyễn Quỳnh Như 5 Nữ 4,5 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L316 Nguyễn Ngọc Ái Như 5 Nữ 4,3 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L315 Võ Cao Thiện Nhân 5 Nam 4,0 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L314 Trần Lê Bảo Ngọc 5 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L313 Lê Huỳnh Bảo Nghi 5 Nữ 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L312 Trần Huỳnh Lộc 03 Nữ 2,8 3,2 3,8 4,6 4,7 4,8 Xem chi tiết
L311 Nguyễn Minh Bảo Lam 5 Nữ 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L310 Nguyễn Anh Khoa 5 Nam 2,8 2,8 3,7 3,8 4,5 4,6 Xem chi tiết
L309 Dương Tuấn Khang 5 Nam 2,7 3,2 3,8 3,8 4,3 4,6 Xem chi tiết
L307 Nguyễn Đức Duy 5 Nam 4,3 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L306 Huỳnh Quốc Cường 5 Nam 2,8 3,0 3,8 4,6 4,5 4,8 Xem chi tiết
L305 Phạm Bảo Bảo 5 Nam 2,7 2,8 3,8 3,8 4,5 4,6 Xem chi tiết
L304 Lê Xuân Bách 5 Nam 4,5 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L304 Phạm Phương Anh 5 Nữ 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L303 Trần Minh Anh 5 Nam 3,0 3,0 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L302 Lê Ngọc Khánh An 5 Nữ 4,5 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L301 Đoàn Trần Duy An 5 Nam 3,3 3,2 4,5 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
L3-38 Nguyễn Phú Thiên An 6 Nam 2,8 2,8 3,5 3,6 4,5 4,4 Xem chi tiết
L3-37 Huỳnh Lê Nhựt Huy 6 Nam 3,2 3,0 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L3-36 Trần Phạm Ngọc Quyên 6 Nữ 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-35 Nguyễn Thái Trọng Nhân 6 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-34 Nguyễn Triệu Minh Khang 6 Nam 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-33 Phan Minh Quý 6 Nam 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-32 Nguyễn Nhật Khánh My 6 Nữ 4,0 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-31 Phạm Gia Bảo 6 Nam 4,0 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-30 Đỗ Minh Khôi 6 Nam 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-29 Nguyễn Thành Công 6 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-28 Phan Nguyễn Minh Anh 6 Nam 4,0 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-27 Nguyễn Ngọc Xuân Nghi 6 Nữ 5,0 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-26 Nguyễn Huỳnh Khả Nhi 6 Nữ 4,2 3,8 4,8 4,8 Chưa quan sát Xem chi tiết
L3-25 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 6 Nữ 4,7 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-24 Trần Chí Thiện 6 Nam 3,2 3,8 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L3-23 Trần Thị Khánh Vy 6 Nữ 4,3 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-22 Nguyễn Ngọc Minh Thư 6 Nữ 4,5 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-21 Đặng Thiên Phát 6 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-20 Nguyễn Phúc Nguyên 6 Nam 4,3 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-19 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 6 Nữ 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-18 Trương Thị Kim Ngân 6 Nữ 4,3 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-17 Phạm Thế Duy 6 Nam 4,3 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-16 Đặng Nguyễn Gia Phú 6 Nữ 4,5 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-15 Lê Ngọc Mỹ Duyên 6 Nữ 4,8 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-14 Hồ Ngọc Bảo Châu 6 Nữ 3,5 4,2 4,8 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
L3-13 Nguyễn Ngọc Gia Quí 6 Nam 4,5 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-12 Nguyễn Ngọc Gia Phú 6 Nam 4,3 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-11 Võ Lê Bảo Duy 6 Nam 4,0 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-10 Hàng Phú Hào 6 Nam 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-9 Nguyễn Phú Vinh 6 Nam 2,8 3,0 3,7 4,0 4,7 4,4 Xem chi tiết
L3-8 Nguyễn Trung Kiên 6 Nam 2,8 3,4 3,8 4,2 4,7 4,6 Xem chi tiết
L3-7 Đỗ Hữu Thịnh 6 Nam 4,2 3,6 4,5 4,8 Chưa quan sát Xem chi tiết
L3-6 Lê Hoàng Khánh My 6 Nữ 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-5 Lê Hoàng Khả My 6 Nữ 4,8 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-4 Phạm Thiên Kim 6 Nữ 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-3 Trương Khả Hân 6 Nữ 4,0 3,8 4,8 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
L3-2 Nguyễn Ngọc Thiên Mỹ 6 Nữ 4,2 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-1 Lê Thiên Tuấn 6 Nam 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L335 Nguyễn Quang Bữu 6 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L334 Đỗ Ngọc Nhung Gấm 6 Nữ 3,7 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L333 Lê Đặng Khánh An 6 Nữ 4,3 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L332 Lê Minh Đạt 6 Nam 4,0 3,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L331 Đào Anh Đức 6 Nam 4,2 3,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L330 Hà Duy Khang 6 Nam 3,5 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L329 Ô Nguyễn Ngọc Hân 6 Nữ 4,2 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L328 Phùng Gia Bảo 6 Nam 4,2 3,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L327 Trương Hoàng Khải 6 Nam 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L326 Tống Trần Bảo Thy 6 Nữ 4,0 3,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L325 Trần Lê Minh Thư 6 Nữ 4,7 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L324 Trần Nguyễn Bảo Ngọc 6 Nữ 4,2 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L323 Phan Ngọc Linh Nhi 6 Nữ 4,3 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L322 Nguyễn Quốc Thịnh 6 Nam 4,8 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L321 Nguyễn Lê Thảo Anh 6 Nữ 4,7 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L320 Nguyễn Tuấn An 6 Nam 2,8 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L319 Nguyễn Hoàng Phát 6 Nam 4,5 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L318 Nguyễn Lê Hoàng Nghi 6 Nữ 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L317 Phạm Mai Thành Hiếu 6 Nam 4,0 3,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L316 Nguyễn Lê Bảo Duyên 6 Nữ 4,2 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L315 Nguyễn Khả Hân 6 Nữ 4,8 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L314 Phan Tố Quyên 6 Nữ 4,5 3,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L313 Đặng Phúc An 6 Nam 4,8 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L312 Trịnh Thiên Lộc 6 Nữ 4,8 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L311 Thái Thị Bảo Quỳnh 6 Nữ 3,2 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L310 Đỗ Hoài Thương 6 Nữ 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L309 Nguyễn Trọng Hòa 6 Nam 4,7 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L308 Nguyễn Thiên Phúc 6 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L307 Đồng Nguyễn Bảo Ngọc 6 Nữ 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L306 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 6 Nữ 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L305 Bùi Ngọc Linh 6 Nữ 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L304 Trần Phú Khang 6 Nam 4,5 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L303 Phan Ngọc Kỳ Duyên 6 Nữ 4,7 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L302 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân 6 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L301 Nguyễn Hà Minh Khôi 6 Nam 4,8 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước