MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
L227 Nguyễn Ngọc Trà My 5 Nữ 3,5 2,6 4,3 3,6 4,7 4,8 Xem chi tiết
L230 Nguyễn Bảo Như 5 Nữ 2,7 2,6 3,5 3,4 4,7 4,8 Xem chi tiết
L229 Nguyễn Gia Bảo 5 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L228 Nguyễn Thịnh Phát 5 Nam 3,7 3,8 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L226 Hồ Quốc Anh 5 Nam 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L225 Ngô Phương Bách 5 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L224 Lê Hoài Nhân 5 Nam 3,8 3,6 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L223 Phạm Minh Thành 5 Nam 2,7 2,6 3,0 3,6 4,7 4,6 Xem chi tiết
L222 Phạm Thái Phương Uyên 5 Nữ 3,5 3,2 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L221 Nguyễn Xuân Mai 5 Nữ 3,3 3,4 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L220 Nguyễn Ngọc Linh Đang 5 Nữ 3,5 2,8 4,2 3,8 4,7 5,0 Xem chi tiết
L219 Nguyễn Ngọc Gia Hân 5 Nữ 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L218 Trần Ngọc Thịnh 5 Nam 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L217 Phạm Anh Tuấn 5 Nam 4,3 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L216 Lê Phạm Duy Mạnh 5 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L215 Vũ Hạo Nguyên 5 Nam 4,5 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L214 Nguyễn Phúc Hưng 5 Nam 2,3 2,6 3,5 3,8 4,7 4,6 Xem chi tiết
L213 Cao Trọng Phúc 5 Nam 3,3 2,8 4,3 3,8 4,7 4,6 Xem chi tiết
L212 Nghiêm Trần Hoàng Kim 5 Nữ 3,5 3,4 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L211 Nguyễn Châu Tín 5 Nam 3,3 3,4 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L210 Võ Ngọc Kim Anh 5 Nữ 3,7 3,4 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L109 Nguyễn Gia Linh 5 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L208 Nguyễn Tấn Thịnh 5 Nam 4,7 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L207 Mai Hoàng Phúc 5 Nam 3,7 4,6 4,5 4,8 Chưa quan sát Xem chi tiết
L206 Nguyễn Tiêu Vũ Quang 5 Nam 3,5 4,4 4,5 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
L205 Trần Quốc Hưng 5 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L204 Trần Nguyễn Khánh Duy 5 Nam 4,5 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L203 Nguyễn Thanh Đăng 5 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L202 Nguyễn Phạm Phú Quý 5 Nam 2,8 3,4 3,7 4,6 4,7 4,8 Xem chi tiết
L201 Nguyễn Thị Hoài Ngọc 5 Nữ 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L238 Nguỵ Ngọc Yên Đan 6 Nữ 3,3 3,0 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L237 Nguyễn Hải Đăng 6 Nam 3,3 3,4 4,5 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
L236 Trần Diệp Phương Oanh 6 Nữ 3,0 3,2 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L235 Nguyễn Hữu Khang 6 Nam 3,2 3,2 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L234 Huỳnh Minh Đức 6 Nam 3,0 3,2 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L233 Ngụy Song Anh 6 Nữ 2,3 2,4 3,0 3,2 4,5 4,4 Xem chi tiết
L232 Nguyễn Ngọc Mai Chi 6 Nữ 3,3 3,0 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L231 Lê Hào Kiệt 6 Nam 3,2 3,0 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L230 Bùi Phương Thảo 6 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L229 Nguyễn Huy Phát 6 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L228 Lê Trần An Khang 6 Nam 4,7 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L227 Nguyễn Khánh Quỳnh 6 Nữ 3,0 3,0 4,2 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L226 Nguyễn Huỳnh Thanh Lam 6 Nữ 3,0 3,0 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L225 Phạm Vân Anh 6 Nữ 3,2 3,0 4,5 4,2 Chưa quan sát Xem chi tiết
L224 Cao Nguyễn Gia Thiên 6 Nam 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L223 Đỗ Ngọc Minh Khuê 03 Nam 3,2 3,0 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L222 Nguyễn Văn Phương Nam 6 Nam 3,0 3,0 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L121 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 6 Nam 3,0 3,2 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L220 Vũ Đức Minh 6 Nam 3,2 3,4 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L219 Nguyễn Lê Quốc Thịnh 6 Nam 3,2 3,0 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L119 Nguyễn Gia Huy 6 Nam 3,2 3,0 4,3 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
L217 Nguyễn Thanh Phước 6 Nam 3,3 3,2 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L216 Nguyễn Phúc Khang 6 Nam 3,3 3,0 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L215 Lê Nguyễn Hoàng Ân 6 Nam 3,3 3,2 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L214 Đặng Việt Hải 6 Nam 3,0 3,4 4,3 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
L213 Lê Nguyễn Ngọc Châu 6 Nữ 3,2 3,2 4,2 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L212 Dương Ngọc Quế Như 6 Nữ 3,2 3,0 4,2 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L211 Trần Phương Thùy 6 Nữ 3,2 3,0 4,0 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L210 Phạm Huỳnh Khánh Nghi 6 Nữ 3,2 3,0 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L209 Bùi Minh Trí 6 Nam 3,5 3,0 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L208 Nguyễn Hoàng Gia Phát 6 Nam 3,2 3,0 4,5 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
L207 Nguyễn Ngọc Mai Anh 6 Nữ 3,2 3,0 4,3 4,2 Chưa quan sát Xem chi tiết
L206 Nguyễn Tuấn Kiệt 6 Nam 4,3 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L205 Nguyễn Gia Huy 6 Nam 2,7 2,8 3,2 3,2 4,3 4,4 Xem chi tiết
L201 Huỳnh Bảo Trân 6 Nữ 4,8 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L204 Lê Diệp Thảo Linh 6 Nữ 5,0 5,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L203 Trần Ngọc Tiên 6 Nữ 4,0 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L202 Nguyễn Hoàng Sang 6 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L223 Trần Phan Bảo Duy 6 Nam 3,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L222 Phạm Huỳnh Trúc Dịu 6 Nữ 4,0 3,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L221 Nguyễn Khánh Châu Tú 6 Nữ 4,2 3,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L219 Trương Ngọc Ngân 6 Nữ 3,8 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L218 Bùi Minh Trí 6 Nam 3,0 3,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L217 Nguyễn Trường Phúc 5 Nam 4,0 3,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L216 Hồ Chí Vịnh 6 Nam 3,3 3,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L215 Hồ Chí Hào 5 Nam 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L214 Huỳnh Đình Khôi 6 Nam 3,5 3,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L213 Trần Thanh Vũ 6 Nam 3,0 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L212 Nguyễn Ngọc Nhã Thơ 6 Nữ 4,2 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L211 Phạm Nhã Trúc 6 Nữ 3,8 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L210 Lâm An Nghi 6 Nữ 3,2 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L209 Ngô Duy Quang 6 Nam 3,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L208 Nguyễn Hà Anh Thư 6 Nữ 3,8 3,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L207 Nguyễn Vũ Mai Anh 6 Nữ 3,8 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L206 Võ Thị Kim Ngân 6 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L205 Nguyễn Vĩnh Khang 6 Nam 4,3 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L204 Nguyễn Ngọc Mai Anh 6 Nữ 4,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L220 Nguyễn Xuân Qúy 6 Nam 4,0 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L203 Nguyễn Đăng Phúc 6 Nam 3,8 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L202 Võ Duy Bảo 6 Nam 3,7 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L201 Nguyễn Đình Chương 6 Nam 4,3 3,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước