MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
L230 Nguyễn Bảo Như 5 Nữ 2,7 2,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L229 Nguyễn Gia Bảo 5 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L228 Nguyễn Thịnh Phát 5 Nam 3,7 3,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L226 Hồ Quốc Anh 5 Nam 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L225 Ngô Phương Bách 5 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L224 Lê Hoài Nhân 5 Nam 3,8 3,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L223 Phạm Minh Thành 5 Nam 2,7 2,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L222 Phạm Thái Phương Uyên 5 Nữ 3,5 3,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L221 Nguyễn Xuân Mai 5 Nữ 3,3 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L220 Nguyễn Ngọc Linh Đang 5 Nữ 3,5 2,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước