MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
L201 Đánh giá trẻ theo quá trình 6 Nữ 4,8 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L204 Đánh giá trẻ theo quá trình 6 Nữ 5,0 5,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L203 Đánh giá trẻ theo quá trình 6 Nữ 4,0 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L202 Đánh giá trẻ theo quá trình 6 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L223 Trần Phan Bảo Duy 6 Nam 3,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L222 Phạm Huỳnh Trúc Dịu 6 Nữ 4,0 3,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L221 Nguyễn Khánh Châu Tú 6 Nữ 4,2 3,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L219 Trương Ngọc Ngân 6 Nữ 3,8 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L218 Bùi Minh Trí 6 Nam 3,0 3,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L217 Nguyễn Trường Phúc 5 Nam 4,0 3,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước