MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
C435 Lê Hoàng Hải Yến 4 Nữ 2,8 3,0 3,0 4,0 4,2 4,4 Xem chi tiết
C434 Châu Khả Vân 4 Nữ 4,7 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C433 Vũ Diệu Uyên 4 Nữ 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C432 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 4 Nữ 4,3 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C431 Ngô Đăng Thuận 4 Nam 4,0 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C430 Tống Nhã Thư 4 Nữ 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C429 Võ Thịnh 4 Nam 3,2 3,0 4,2 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C428 Nguyễn Ngọc Thảo 4 Nữ 4,3 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C427 Nguyễn Ngọc Khánh Quỳnh 4 Nam 2,8 3,2 3,0 4,2 4,2 4,4 Xem chi tiết
C426 Đặng Tấn Phúc 4 Nam 4,2 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C425 Huỳnh Tuấn Phát 4 Nam 2,8 2,8 3,2 3,2 4,3 4,2 Xem chi tiết
C424 Nguyễn Hoàng Minh Nhựt 4 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C423 Nguyễn Mỹ Như 4 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C422 Phạm Bảo Ngọc 4 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C421 Đỗ Hoài Minh 4 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C420 Nguyễn Nam Khôi 4 Nam 2,7 2,8 3,5 3,4 4,2 4,4 Xem chi tiết
C419 Ngô Minh Khôi 4 Nam 2,8 2,8 3,5 3,4 4,3 4,4 Xem chi tiết
C418 Nguyễn Hoàng Khôi 4 Nam 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C417 Nguyễn Nhật Khang 4 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C416 Ngô Hoàng Khang 4 Nam 4,2 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C415 Mai Nhật Huy 4 Nam 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C414 Phạm Gia Huy 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C413 Trần Ngọc Anh Huy 4 Nam 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C412 Đào Trung Hiếu 4 Nam 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C411 Trần Ngọc Linh Đan 4 Nữ 4,8 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
c410 Đoàn Thanh Duy 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C409 Hồ Khổng Ngọc Diệp 4 Nữ 3,7 3,8 4,3 4,2 Chưa quan sát Xem chi tiết
C408 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 4 Nữ 2,7 2,8 3,5 3,4 4,3 4,4 Xem chi tiết
C407 Nguyễn Gia Bảo 4 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C406 Phạm Nguyễn Thiên Ân 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C405 Võ Thiên Ân 4 Nam 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C404 Nguyễn Lê Trâm Anh 4 Nữ 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C403 Nguyễn Đức Anh 4 Nam 2,8 2,8 3,7 3,6 4,2 4,4 Xem chi tiết
C402 Phạm Xuân An 4 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C101 Trần Ngọc Phúc An 4 Nữ 4,0 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
416 Nguyễn Hữu Nhân 4 Nam 3,5 3,2 3,7 3,6 4,0 4,2 Xem chi tiết
428 Võ Hoàng Ngọc Trâm 4 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
427 Nguyễn Minh Khang 4 Nam 3,8 4,0 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
426 Nguyễn Tấn Hào 4 Nam 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
425 Nguyễn Trâm Anh 4 Nữ 4,2 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
424 Trần Ngọc Thảo Nhi 4 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
423 Trần Thiên Hương 4 Nữ 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
422 Đinh Võ Quang Khánh 4 Nam 3,7 3,8 4,2 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
421 Ngô Trương Thiên Phúc 4 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
420 Nguyễn Gia Huy 4 Nam 3,7 3,8 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
419 Nguyễn Ngọc Khả Hân 4 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
418 Nguyễn Ngọc Vy 4 Nữ 3,8 3,8 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
417 Nguyễn Công Khôi 4 Nam 3,8 4,0 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
415 Nguyễn Hoàng Cường 4 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
414 Võ Vũ Tấn Lộc 4 Nam 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
413 Lê Nguyễn Nhật Khang 4 Nam 2,8 3,0 3,5 3,4 4,0 4,0 Xem chi tiết
412 Lê Nguyễn Hà My 4 Nữ 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
411 Nguyễn Như Ngọc 4 Nữ 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
410 Trần Ngọc Cát Tường 4 Nữ 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
409 Lê Gia Khôi 4 Nam 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
408 Đặng Thanh Phượng 4 Nữ 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
407 Nguyễn Đặng Quỳnh Thy 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
406 Lê Mai Ngọc Trâm 4 Nữ 4,3 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
405 Nguyễn Võ Đức Thịnh 4 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
404 Phan Trần Nhật Hạ 4 Nữ 3,8 4,0 4,0 4,2 Chưa quan sát Xem chi tiết
403 Nguyễn Anh Khôi 4 Nam 3,8 4,0 4,0 4,2 Chưa quan sát Xem chi tiết
402 Phạm Minh Quân 4 Nam 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
401 Nguyễn Lê Như Ngọc 4 Nữ 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C423 Võ Khánh Ngọc 5 Nữ 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C422 Lê Đỗ Gia Quí 5 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C421 Lê Đỗ Gia Phú 5 Nam 4,5 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C420 Nguyễn Minh Thông 5 Nam 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C419 Trịnh Quốc Long 5 Nam 4,7 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C418 Tô Gia Thục Hy 5 Nam 4,2 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C417 Trịnh Bảo Khang 5 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C416 Nguyễn Ngọc Phương Vy 5 Nữ 4,5 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C415 Nguyễn Ngọc Anh Thơ 5 Nữ 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C414 Nguyễn Thiên Phúc 5 Nam 4,0 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C411 Hồng Trần Khánh My 5 Nữ 4,3 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C411 Phan Nguyễn Quỳnh Chi 5 Nữ 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C411 Nguyễn Võ Phương Anh 5 Nữ 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C410 Đào Ngọc Bảo Vy 5 Nữ 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C409 Phan Quốc Nghĩa 5 Nam 4,7 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C408 Võ Ngọc Minh Châu 5 Nữ 4,8 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C407 Nguyễn Ngọc Hải My 5 Nữ 4,8 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C406 Thái Thị Bảo Ngọc 5 Nữ 4,0 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C405 Nguyễn Anh Thư 5 Nữ 5,0 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C404 Nguyễn Vĩnh Thiên Phúc 5 Nam 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C403 Nguyễn Phương Lâm 5 Nam 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C402 Trương Quốc Tuấn 5 Nam 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C401 Ngô Như An 5 Nữ 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước