MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
C341 Phan Nguyễn Minh Quân 5 Nam 3,2 3,2 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C340 Nguyễn Hoàng Gia Phát 5 Nam 3,0 3,0 4,2 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C339 Nguyễn Trương Bảo Yến 5 Nữ 3,0 3,0 4,2 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C338 Nguyễn Ngọc Minh Thư 5 Nữ 3,0 3,0 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C337 Nguyễn Đặng Khải Vy 5 Nữ 3,0 3,0 4,5 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
C336 Trần Minh Anh 5 Nam 3,0 3,0 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C335 Trần Huỳnh Lộc 5 Nam 3,0 3,2 4,5 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
C334 Lê Ngọc Khánh An 5 Nữ 3,0 3,2 4,5 4,2 Chưa quan sát Xem chi tiết
C334 Nguyễn Đức Duy 5 Nam 3,2 3,0 4,3 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
C333 Phạm Phương Anh 5 Nữ 3,3 3,0 4,2 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước