MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
C2024 Phạm Anh Tuấn 4 Nam 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2023 Lê Phạm Duy Mạnh 4 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2022 Vũ Hạo Nguyên 4 Nam 2,5 2,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2021 Nguyễn Phúc Hưng 4 Nam 3,5 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2020 Nguyễn Thịnh Phát 4 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2019 Cao Trọng Phúc 4 Nam 3,7 3,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2018 Nghiêm Trần Hoàng Kim 4 Nữ 3,3 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2017 Nguyễn Ngọc Trà My 4 Nữ 4,7 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2016 Hồ Quốc Anh 4 Nam 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2015 Ngô Phương Bách 4 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước