MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
C2028 Nguyễn Ngọc Gia Hân 4 Nữ 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2027 Nguyễn Bảo Như 4 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2026 Trần Ngọc Thịnh 4 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2025 Nguyễn Gia Bảo 4 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2024 Phạm Anh Tuấn 4 Nam 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2023 Lê Phạm Duy Mạnh 4 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2022 Vũ Hạo Nguyên 4 Nam 2,5 2,4 3,7 3,6 4,5 4,4 Xem chi tiết
C2021 Nguyễn Phúc Hưng 4 Nam 3,5 3,4 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C2020 Nguyễn Thịnh Phát 4 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2019 Cao Trọng Phúc 4 Nam 3,7 3,6 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước