MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
C2034 Nguyễn Trần Thiên Ân 4 Nam 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2033 Nguyễn An Khang 4 Nam 3,5 3,4 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C2032 Ngụy Ngọc Trâm 4 Nữ 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2031 Nguyễn Ngọc An Nhiên 4 Nữ 4,2 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2030 Huỳnh Hà Như Ý 4 Nữ 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2029 Tăng Minh Khôi 4 Nam 2,8 2,6 3,7 3,6 4,2 4,2 Xem chi tiết
C2028 Nguyễn Lê Nhã Uyên 4 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2027 Nguyễn Ngọc Trinh 4 Nữ 3,3 3,4 4,2 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C2026 Nguyễn Minh Triết 4 Nam 4,5 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2025 Nguyễn Dương Phúc Thịnh 4 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2024 Hà Phúc Thịnh 4 Nam 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2023 Phan Võ Nhật Thiên 4 Nam 3,7 3,6 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C2022 Võ Lê Minh Quân 4 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2021 Dương Võ Lý Phúc 4 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2020 Nguyễn Thiên Phú 4 Nam 4,2 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2019 Trần Hạo Nhiên 4 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2018 Vương Ngọc An Nhiên 4 Nữ 4,5 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2017 Nguyễn Võ An Nhiên 4 Nữ 4,7 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2016 Lê Thanh Ngọc 4 Nữ 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2015 Trần Ngọc Thiên Kim 4 Nữ 3,8 3,6 4,5 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
C2014 Ô Ngọc Thiên Kim 4 Nữ 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2013 Tăng Minh Khôi 4 Nam 3,5 3,6 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C2012 Trần Gia Hưng 4 Nam 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2011 Tống Hoàng Giáp 4 Nam 4,2 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2010 Nguyễn Hải Đăng 4 Nam 3,5 3,2 4,3 4,2 Chưa quan sát Xem chi tiết
C209 Lê Nguyễn Ngọc Duyên 4 Nữ 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C208 Phạm Chuyền Thái Bảo 4 Nam 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C207 Nguyễn Hoàng Bách 4 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C206 Nguyễn Trần Thiên Ân 4 Nam 3,5 3,2 4,2 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C205 Trương Huỳnh Ngọc Ân 4 Nữ 3,7 3,4 4,5 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
C204 Lê Nguyễn Vy Anh 4 Nữ 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C203 Nguyễn Tuyết Anh 4 Nữ 4,2 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C202 Nguyễn Võ Tâm Anh 4 Nữ 4,5 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C201 Nguyễn Quốc Anh 4 Nam 3,7 3,6 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C2028 Nguyễn Ngọc Gia Hân 4 Nữ 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2027 Nguyễn Bảo Như 4 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2026 Trần Ngọc Thịnh 4 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2025 Nguyễn Gia Bảo 4 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2024 Phạm Anh Tuấn 4 Nam 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2023 Lê Phạm Duy Mạnh 4 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2022 Vũ Hạo Nguyên 4 Nam 2,5 2,4 3,7 3,6 4,5 4,4 Xem chi tiết
C2021 Nguyễn Phúc Hưng 4 Nam 3,5 3,4 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C2020 Nguyễn Thịnh Phát 4 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2019 Cao Trọng Phúc 4 Nam 3,7 3,6 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C2018 Nghiêm Trần Hoàng Kim 4 Nữ 3,3 3,4 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C2017 Nguyễn Ngọc Trà My 4 Nữ 4,7 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2016 Hồ Quốc Anh 4 Nam 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2015 Ngô Phương Bách 4 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2014 Nguyễn Châu Tín 4 Nam 4,3 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2012 Võ Ngọc Kim Anh 4 Nữ 4,8 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2012 Nguyễn Gia Linh 4 Nữ 3,5 3,4 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C2011 Lê Hoài Nhân 4 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2010 Nguyễn Tấn Thịnh 4 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C209 Mai Hoàng Phúc 4 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C208 Nguyễn Tiêu Vũ Quang 4 Nam 3,5 3,6 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C207 Trần Quốc Hưng 4 Nam 3,3 3,4 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C207 Trần Nguyễn Khánh Duy 4 Nam 4,7 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C025 Nguyễn Thanh Đăng 4 Nam 4,8 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C204 Nguyễn Phạm Phú Quý 4 Nam 4,3 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C203 Nguyễn Thị Hoài Ngọc 4 Nữ 4,0 4,0 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C202 Phạm Minh Thành 4 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C201 Phạm Thái Phương Uyên 4 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2023 Nguyễn Ngọc Mai Chi 4 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2022 Bùi Phương Thảo 4 Nữ 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2021 Nguyễn Huy Phát 4 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2019 Nguyễn Lê Quốc Thịnh 4 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2018 Nguyễn Ngọc Mai Anh 4 Nữ 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2017 Nguyễn Phúc Khang 4 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2016 Lê Trần An Khang 4 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2015 Nguyễn Khánh Quỳnh 4 Nữ 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2014 Phạm Vân Anh 4 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2013 Cao Nguyễn Gia Thiên 4 Nam 4,3 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2012 Đỗ Ngọc Minh Khuê 4 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2011 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 4 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2010 Nguyễn Gia Huy 4 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C209 Nguyễn Thanh Phước 4 Nam 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C208 Đặng Việt Hải 03 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C207 Lê Nguyễn Ngọc Châu 4 Nữ 4,7 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C206 Dương Ngọc Quế Như 4 Nữ 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C205 Nguyễn Hoàng Gia Phát 4 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C204 Trần Hoàng Phú Hào 4 Nam 4,7 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C203 Nguyễn Gia Huy 4 Nam 4,7 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C202 Lê Diệp Thảo Linh 4 Nữ 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C201 Huỳnh Bảo Trân 4 Nữ 4,5 4,4 4,5 0,6 Chưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước