MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
C2034 Nguyễn Trần Thiên Ân 4 Nam 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2033 Nguyễn An Khang 4 Nam 3,5 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2032 Ngụy Ngọc Trâm 4 Nữ 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2031 Nguyễn Ngọc An Nhiên 4 Nữ 4,2 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2030 Huỳnh Hà Như Ý 4 Nữ 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2029 Tăng Minh Khôi 4 Nam 2,8 2,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2028 Nguyễn Lê Nhã Uyên 4 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2027 Nguyễn Ngọc Trinh 4 Nữ 3,3 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2026 Nguyễn Minh Triết 4 Nam 4,5 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C2025 Nguyễn Dương Phúc Thịnh 4 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước